Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku

 

Obchodní společnost HAIR SERVIS, spol. s r.o., IČO: 26747049, sídlem Rabasova 1081/1, 140 00 Praha 4, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91167 (dále jen „prodávající“) vydává tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen „VOP“).

I.

Účel VOP

 

1) Účelem těchto VOP je upravit práva a povinnosti mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem koupě je zboží nabízené prodávajícím v rámci jeho internetového obchodu provozovaného na internetových stránkách www.mameradivlasy.cz .

 

2) Ustanovení těchto VOP se vztahuje na kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím jako podnikatelem a kupujícími jako spotřebiteli. Pro případ kupních smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícími, kteří nejsou spotřebiteli, budou aplikovány obecné právní předpisy, zejména ObčZ.

II.

Informace o prodávajícím

 

1) Základní údaje o prodávajícím:

 

obchodní firma: HAIR SERVIS, spol. s r.o.

 

IČO: 26747049                                                           

 

sídlo: Rabasova 1081/1, 140 00 Praha 4

 

rejstříkový soud: Městský soud v Praze, oddíl C , vložka 91167

 

číslo bankovního účtu:  3563570369/0800

 

adresa pro doručování elektronické pošty: obchod@hairservis.cz

 

2) Kontaktní údaje jako poštovní adresa pro doručování, e-mail a telefonní čísla jsou dále uvedeny na internetových stránkách www.mameradivlasy.cz v záložce Kontakt.

 

3) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1) písm. e) ObčZ.

 

III.

Použité pojmy

 

Pro účely těchto VOP platí, že:

 

a) spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tzn. pro případ těchto VOP s prodávajícím, nebo s ním jinak jedná;

 

b) smluvními stranami jsou prodávající a kupující;

 

c) prostředkem komunikace na dálku je takový prostředek, který umožní uzavřít kupní smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran;

 

d) internetovým obchodem prodávajícího je místo provozované na internetových stránkách www.mameradivlasy.cz, které umožňuje uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami;

 

e) zbožím jsou produkty nabízené prodávajícím v rámci jeho internetového obchodu;

 

f) kupní smlouvou je smluvní vztah mezi smluvními stranami, ze kterého vznikne prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu jím poptané zboží a kupujícímu povinnost toto zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

IV.

Kupní smlouva

 

1) Kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána prostředkem komunikace na dálku, kterým je internetový obchod prodávajícího.

2) Kupní smlouva je uzavírána tak, že kupující v rámci internetového obchodu prodávajícího vybere zboží a jím vybrané zboží vloží do košíku, resp. nákupního košíku a podle jednotlivých kroků krok 1 až krok 8, uvedených na internetových stránkách www.mameradivlasy.cz v rámci objednávkového formuláře zadá požadované údaje a zboží závazně objedná.

Krok 1: Vyberte produkt, který si chcete zakoupit   

Krok 2: Vybraný výrobek pomocí tlačítka „Vložit do košíku“ vložte do košíku

Krok 3: V Nákupním košíku najdete všechny Vámi vybrané produkty

Krok 4: Zvolte způsob dopravy, která Vám nejvíce vyhovuje

Krok 5: Zadejte kód Slevového či dárkového poukazu, pokud jej máte k dispozici.

Krok 6: Doplňte dodací údaje. Pokud u nás nenakupujete poprvé, vyplňte Přihlašovací údaje.

Krok 7: Na závěr překontrolujte, zda jste ve své objednávce na nic nezapomněli

Krok 8: Dokončete objednávku.

Objednáním zboží potvrzuje kupující, že se seznámil s těmito VOP, že je jimi vázán, a že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy užitím prostředku komunikace na dálku. Učiněná objednávka musí být akceptována prodávajícím. Akceptace prodávajícího nabývá účinnosti a kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy jeho akceptace obsahu objednávky dojde kupujícímu.

3) Objednávka kupujícího podle odst. 2) je považována za platnou, obsahuje-li veškeré předepsané údaje tak, jak jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.

4) Prodávající si vyhrazuje, že v jím určených případech může podmínit uzavření kupní smlouvy složením zálohy na úhradu kupní ceny kupujícím, a to ve lhůtě stanovené prodávajícím. Takto může být postupováno zejména v případech většího objemu objednaného zboží nebo u dražšího zboží.

5) Prodávající je oprávněn vyžádat si od kupujícího potvrzení pravosti a pravdivosti údajů uvedených na jeho objednávce, tzn. autorizaci objednávky kupujícího, na základě které budou ověřeny údaje v objednávce, a to zejména formou písemné listovní zásilky, telefonicky nebo e-mailem. Nebude-li kupující reagovat na žádost prodávajícího o autorizaci objednávky do deseti (10) pracovních dnů ode dne učinění žádosti prodávajícího o autorizaci objednávky, nebo odmítne-li kupující objednávku autorizovat, tzn. potvrdit pravost a pravdivost všech údajů na ní, je prodávající oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena kupní smlouva, je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

 

6) Kupující je oprávněn jednostranně zrušit svou objednávku do dvacetičtyř (24) hodin od okamžiku, kdy tuto svou objednávku vůči prodávajícímu učinil. Zrušení objednávky provede kupující tak, že oznámení o zrušení objednávky ve lhůtě uvedené v předchozí větě odešle na elektronickou adresu prodávajícího uvedenou v čl. II. odst. 1) těchto VOP.

 

7) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na připojení k síti INTERNET), si hradí kupující sám. Prodávající neúčtuje kupujícímu náklady na prostředky komunikace na dálku.

 

8) Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

 

9) Kupní smlouva bude po svém uzavření uložena u prodávajícího a je přístupná kupujícímu k jeho žádosti zaslané prodávajícímu na elektronickou adresu uvedenou v čl. II. odst. 1) těchto VOP, a to nejdéle po dobu 4 let ode dne účinnosti kupní smlouvy.

 

10) Kupující má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat již vložená data, a pro případ, že bude třeba z jeho strany objednávku upravit, má možnost měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil až do okamžiku, kdy objednávku ukončil a závazně objednal.

V.

Zboží

 

1) Předmětem koupě podle kupní smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce kupujícího učiněné podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP.

 

2) Popis zboží je uveden v rámci internetového obchodu. Rozměry, váha a ostatní údaje uvedené v internetovém obchodu vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku bez předchozího upozornění. Všechny informace jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů od výrobce nebo jednotlivých dodavatelů zboží.

 

3) Kupující je oprávněn před učiněním závazné objednávky zboží podle čl. IV. odst. 2) VOP formou e-mailové zprávy dotázat prodávajícího na jednotlivé údaje vztahující se ke zboží.

 

4) Kupující bere na vědomí, že obrázky u zboží mají pouze orientačně informativní charakter a nemusí odpovídat skutečnému stavu.

VI.

Kupní cena

 

1) Kupní cena zboží je uvedena pro každé zboží v rámci internetového obchodu prodávajícího. Kupní cena je členěna na kupní cenu bez DPH a kupní cenu včetně DPH. Kupující je povinen uhradit kupní cenu včetně DPH a další platby podle odst. 3).

 

2) Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu platnou v okamžiku účinnosti kupní smlouvy. Do okamžiku účinnosti kupní smlouvy je prodávající oprávněn kdykoli a bez udání důvodu měnit kupní ceny uvedené pro jednotlivé položky zboží v internetovém obchodu prodávajícího.

 

3) Ke kupní ceně včetně DPH budou kupujícímu dále doúčtovány náklady na dopravu (náklady na dodání) do místa určeného kupujícím, a to podle platných ceníků, které jsou dostupné na internetovém obchodě.

4) Daňový doklad (faktura) prodávajícího vystavený na základě kupní smlouvy slouží současně jako dodací list.

 

5) Nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, je podmínkou dodání zboží kupujícímu plné uhrazení kupní ceny. Nebude-li kupní cena kupujícím řádně uhrazena před dodáním zboží, kupní smlouva pozbývá své účinnosti a zboží nebude kupujícímu dodáno. Ustanovením předchozí věty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, která mu neuhrazením kupní ceny kupujícím vznikla.

 

6) Je-li na zboží poskytována jakákoli sleva, nelze tuto slevu sčítat s jinými slevami nebo výhodami.

VII.

Splatnost kupní ceny

 

1) Splatnost kupní ceny závisí na způsobu zvolené úhrady kupní ceny, a to takto:

 

a)    v případě dobírky je kupní cena splatná v hotovosti v okamžiku dodání zboží k rukám osoby, která byla oprávněna k doručení zboží pro kupujícího;

b)    v případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do dvou dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy.

 

2) V případě úhrady kupní ceny:

 

a)      v hotovosti při převzetí zboží, je kupní cena uhrazena předáním kupní ceny osobě, která byla oprávněna k doručení zboží pro kupujícího;

b)      bezhotovostním převodem je kupní cena uhrazena připsáním kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.


VIII.

Výhrada vlastnictví

 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po plném zaplacení kupní ceny.

IX.

Dodání zboží

 

1) Zboží bude kupujícímu dodáno způsobem:

 

a) odesláním zboží prostřednictvím přepravce do místa určeného kupujícím, kterým je místo uvedené v závazné objednávce kupujícího podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP; nebo

 

b) osobním převzetím zboží kupujícím v provozovně prodávajícího nebo na výdejním místě partnera prodávajícího.

 

2) Kupující je oprávněn z nabídky v rámci internetového obchodu zvolit způsob dodání zboží a přepravce, který dodání zboží provede. Volbou přepravce souhlasí kupující s cenou za přepravu včetně DPH tak, jak je uvedena v rámci internetového obchodu prodávajícího.

 

3) Náklady spojené s dodáním a převzetím zboží nese, nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, kupující.

 

4) Prodávající splnil svou povinnost dodat zboží jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího.

 

5) Kupující je povinen v případě odeslání zboží prostřednictvím přepravce převzít zboží v místě, které ve své závazné objednávce podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP určil. Kupující je povinen poskytnout dopravci a prodávajícímu veškerou součinnost k tomu, aby mu bylo možné zboží dopravit a předat. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky po dobu přepravy, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného doručovacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.

 

6) Kupující je povinen v případě osobního odběru zboží převzít zboží v provozovně prodávajícího, nebo na výdejním místě partnera prodávajícího, které ve své závazné objednávce podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP vybral. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu, důkladně zboží prohlédnout a zkontrolovat zda je zboží kompletní. Neučiní-li tak, mohou mu být přiznána práva z odpovědnosti za vady zboží zjistitelné při této prohlídce, pouze pokud kupující prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

 

7) Při splnění podmínky uvedené v čl. VIII. těchto VOP přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 

8) Zboží bude podle jeho dostupnosti, provozních možností a vytíženosti prodávajícího, místa určeného kupujícím pro dodání, poptávky dalších kupujících a jiných faktorů majících vliv na dodání zboží dodáno v co nejkratší době po účinnosti kupní smlouvy, obvykle do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy. V případě, že zboží není skladem, je obvyklá lhůta prodloužena o dobu, kdy je zboží dodáno do skladu prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že v případě zvýšené poptávky po zboží prodávajícího, v případě zhoršených povětrnostních podmínek nebo v případech vyšší moci může být dodací lhůta delší, než činí v obvyklých případech.

 

9) Kupující je povinen řídit se při užívání, resp. aplikaci zboží návodem, který je přiložen ke zboží nebo etiketou.

X.

Záruka

 

1) Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se u zboží projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží kupujícím v záruční době (dále jen „ záruka“).

 

2) Záruční doba činí 24 měsíců, nestanoví-li obecně závazný předpis jinak, a začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

XI.

Práva kupujícího z odpovědnosti za vady

 

1) Kupující má tato práva z odpovědnosti za vadu zboží:

 

a) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.

 

b) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

 

c) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

 

2) Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se pro účely těchto VOP považuje stav, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Stejnou vadou je taková vada, která se shodně projevuje ve vlastnostech zboží.

 

3) Za větší počet vad zboží se považuje stav, kdy zboží má v době uplatnění nároku současně alespoň tři odstranitelné vady.

 

4) Práva z odpovědnosti za vady podle odst. 2) a 3) lze uplatnit jen tehdy, jestliže tyto vady brání v užívání zboží jako věci bez vad.

 

5) Práva z odpovědnosti za vady se nevztahují zejména:

 

a) na vadu zboží, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, užíváním zboží v rozporu s obecně známými pravidly jeho užívání, neodborným nebo nešetrným zacházením se zbožím, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu, mechanickým poškozením nebo opotřebením zboží, živelnými pohromami, nedovolenými zásahy do zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svým charakterem prostředí, které je výrobcem určeno, nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci;

 

b) na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží;

 

c) u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

 

d) u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.

 

6) Práva z odpovědnosti za vady kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

7) Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující v případě odeslání zboží prostřednictvím přepravce PPL či Českou poštou na adrese uvedené na přiloženém daňovém dokladu, v případě osobního převzetí zboží kupujícím v místě, kde kupující zboží převzal. Prodávající umožňuje kupujícímu uplatnit reklamaci vyplněním a odesláním vzorového formuláře pro reklamaci zboží. Formulář pro reklamaci zboží tvoří přílohu těchto VOP a nachází se na internetových stránkách www.mameradivlasy.cz v záložce Vše o nákupu.

 

8) Prodávající kupujícímu vystaví:

 

a) po obdržení reklamace potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje;

 

b) po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (dále jen „reklamační protokol“). Reklamační protokol bude kupujícímu dodán společně s reklamovaným zbožím.

 

9) Dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese na své náklady a nebezpečí kupující vyjma případu uvedeného v odst. 15).

 

10) Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to předložením dokladu o nákupu – daňový doklad, podrobně popsat vadu zboží a zanechat e-mailový nebo telefonní kontakt. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě, že kupující nedodá reklamované zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až ode dne dodání chybějících částí.

 

11) Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

 

12) Kupující je povinen poskytnout osobě vyřizující reklamaci veškerou nezbytnou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.

 

13) Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

14) Kupující bude prodávajícím vyrozuměn o vyřízení reklamace emailem.

 

15) Kupující má nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši v případě, že reklamace byla prodávajícím uznána jako oprávněná.

XII.

Odstoupení od kupní smlouvy

 

1) Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží podle kupní smlouvy. Jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, potom ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

2) Ustanovením odst. 1) je kupující poučen o svém právu odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. f) ObčZ.

 

3) Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy tvoří přílohu těchto VOP a nachází se na internetových stránkách www.mameradivlasy.cz v záložce Vše o nákupu. Prodávající potvrdí kupujícímu v textové podobě přijetí formuláře pro odstoupení.

 

4) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

 

5) Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených ObčZ.

 

6) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

7) Prodávající tímto kupujícího podle § 1820 odst. 1), písm. g) ObčZ upozorňuje, že v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

8) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

9) Kupující nemůže odstoupit od spotřebitelské smlouvy v případech uvedených v § 1837 ObčZ.

XIII.

Ochrana osobních údajů

 

1) Kupující souhlasí s tím, aby mu prodávající zasílal obchodní sdělení a jiné informace o své činnosti.

 

2) Prodávající je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOÚ“) registrován jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, registrační číslo 00074302.

 

3) Kupující tímto ve smyslu ZoOÚ vyslovuje svůj souhlas s tím, aby prodávající zpracovával osobní údaje kupujícího, které jsou nezbytné k jednání o uzavření nebo změně kupní smlouvy, tj. zejména: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, dodací adresa, fakturační informace, telefonní číslo, emailová adresa, identifikační číslo, a další nezbytné informace potřebné k jednání o uzavření nebo změně kupní smlouvy. Souhlas kupujícího podle předchozí věty je dán pro účel zpracování osobních údajů ve smyslu registrace prodávajícího jako správce osobních údajů, tj. k účelu prodejnímu, marketingovému a k provozu e-shopu prodávajícího. Souhlas kupujícího podle tohoto odstavce je dán na dobu 5 let. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající k výše uvedeným osobním údajům přiřazoval případně další kupujícím poskytnuté osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů kupujícím prodávajícímu je dobrovolné.

 

4) Prodávající tímto ve smyslu ZoOÚ informuje kupujícího, že kupujícím poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem ve smyslu registrace prodávajícího jako správce osobních údajů, tj. k účelu prodejnímu, marketingovému a k provozu e-shopu prodávajícího, a to v rozsahu nezbytném pro plnění podle kupní smlouvy a dále v rozsahu nezbytném pro další prodejní a marketingové účely prodávajícího. Prodávající dále informuje kupujícího o jeho právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů. 

 

5) Pokud kupující zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

a) požádat prodávajícího o vysvětlení,

 

b) požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 

6) Bude-li žádost podle odst. 5) shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav.

 

7) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

 

8) Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Jakékoli změny či žádosti o odstranění osobních údajů budou kupujícím zasílány prodávajícímu listovní zásilkou do sídla prodávajícího uvedeného v čl. II. odst. 1) těchto VOP nebo elektronickou poštou na adresu uvedenou v čl. II. odst. 1) těchto VOP. Kupující ve svém podání uvede podstatu změny či rozsah žádosti o odstranění osobních údajů tak, aby prodávající mohl tuto změnu provést či konkrétní osobní údaj odstranit.

XIV.

Zpětný odběr některých elektrozařízení

 

1) Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení určeného k použití v domácnostech v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 

2) Kupující je oprávněn při nákupu elektrozařízení určeného k použití v domácnostech od prodávajícího bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení určené k použití v domácnostech, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení určeného k použití v domácnostech podobného typu a použití, na všech výdejních místech prodávajícího.

 

3) Kupující je dále oprávněn bezplatně odevzdat elektrozařízení pocházející z domácností na sběrných místech Asekol a.s., uvedených na jejich webových stránkách http://www.asekol.cz/asekol/. Kupující je oprávněn odevzdat elektrozařízení pocházející z domácností také  ve sběrnách určených ke sběru takového odpadu v příslušné obci.

XV.

Mimosoudní řešení sporů

 

1) Prodávající zřizuje pro případné stížnosti kupujících jako spotřebitelů e-mailovou adresu určenou pro podání stížností: obchod@hairservis.cz. Prodávající je povinen prostřednictvím e-mailu neprodleně potvrdit obdržení stížnosti. Stížnost kupujícího je prodávající povinen posoudit do 30 dnů od jejího obdržení. Výsledek prodávající sdělí kupujícímu prostřednictvím e-mailu.

 

2) Prodávající informuje kupujícího jako spotřebitele ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, na kterého se má kupující právo obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím je Česká obchodní inspekce (dostupná na webové stránce: http://www.coi.cz/).

 

3) Prodávající dále informuje kupujícího jako spotřebitele ve smyslu čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), o existenci platformy pro řešení sporů on-line (dostupná na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platformu pro řešení sporů on-line může kupující použít při mimosoudním řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené online s prodávajícím. Email prodávajícího je: obchod@hairservis.cz

 

4) Kupující jako spotřebitel se dále může se stížnostmi obracet na Českou obchodní inspekci. Informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce jsou uvedeny na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

XVI.

Ustanovení závěrečná

 

1) Práva a povinnosti neupravená v těchto VOP řídí se dále platnými právními předpisy, zejména ObčZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Písemné ujednání mezi smluvními stranami odlišné od VOP má před těmito VOP přednost.

 

2) Tyto VOP a jednotlivé kupní smlouvy jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

3) Osobou odpovědnou za provoz internetového obchodu provozovaného na internetových stránkách www.mameradivlasy.cz je Eliška Pánková, tel.: +420 724 332 190.

 

4) Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. září 2017.

 

V Praze dne 1. Září 2017

 

Příloha: Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím)

 

Adresát (prodávající):

internetový obchod:  www.mameradivlasy.cz

obchodní firma: HAIR SERVIS, spol. s r.o.

IČO: 26747049

sídlo: Rabasova 1081/1, 140 00 Praha 4

rejstříkový soud: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 91167

doručovací adresa: Rabasova 1081/1, 140 00 Praha 4

adresa pro doručování elektronické pošty: obchod@hairservis.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 • Datum objednání: ……………………………………………………………………..
 • Datum obdržení: ……………………………………………………………………….
 • Číslo objednávky: ……………………………………………………………………..
 • Objednané zboží: ……………………………………………………..……………….
 • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení:
  • byly zaslány způsobem: ………(zde prosím doplňte, jak bylo zboží placeno)…………………
  • budou vráceny zpět způsobem: ……………..…(zde prosím doplňte, jak Vám má být vrácena částka zaplacená za zboží, v případě převodu na účet napište prosím i číslo účtu)……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kupující:

Jméno a příjmení kupujícího: …………………………………………………………………...

Adresa kupujícího: ……………………………………………………………………………...

Email kupujícího: ……………………………………………………………………………….

Telefon kupujícího: ……………………………………………………………………………..

 

 

V ……(zde vyplňte místo)…… dne ….(zde doplňte datum)….

 

 

                                                                                              ……………………………………

                                                                                              podpis kupujícího

 

 

 

 

 

 

Příloha: Formulář pro uplatnění reklamace

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s reklamovaným zbožím)

 

Adresát (prodávající):

internetový obchod:                     www.mameradivlasy.cz

obchodní firma:                               HAIR SERVIS, spol. s r.o.

IČO:                                                      26747049

sídlo:                                                    Rabasova 1081/1, 140 00 Praha 4

rejstříkový soud:                             Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 91167

doručovací adresa:                         Rabasova 1081/1, 140 00 Praha 4

adresa pro doručování elektronické pošty: obchod@hairservis.cz

 

Kupující:

Jméno a příjmení kupujícího: …………………………………………………………………...

Adresa kupujícího: ……………………………………………………………………………...

Email kupujícího: ……………………………………………………………………………….

Telefon kupujícího: ……………………………………………………………………………..

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace):

 • Datum objednání vadného zboží: ………………………………………………………
 • Datum obdržení vadného zboží: ………………………………………………………
 • Číslo objednávky: ………………………………………………………………………
 • Reklamované zboží: ……………………………………………………..……………..
 • Reklamované zboží vykazuje následující vady: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….………(podrobný popis vady)………………………………….

………………………………………………………………………………………….........................................................

 • Požadovaný způsob vyřízení reklamace: ……………………………..(zde je třeba požadovaný způsob vyřízení reklamace podrobně popsat, viz čl. XI. Všeobecných obchodních podmínek; v případě žádosti o slevu z kupní ceny nebo při požadavku na odstoupení od smlouvy uveďte prosím i číslo účtu nebo způsob, jak má být kupní cena vrácena)………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Přílohou této reklamace je doklad o nákupu – daňový doklad.

 

V ……(zde vyplňte místo)…… dne ….(zde doplňte datum)….

 

 

                                                                                              ……………………………………

                                                                                              podpis kupujícího

 

Kategorie
Vyhledávání
Typ Vlasů
Výrobce
Napište nám

Nevíte si rady s výběrem? Rádi Vám pomůžeme.